انتقال 200 میلیارد از دارایی بانک "جی پی مورگان" از بریتانیا به آلمان

انتقال 200 میلیارد از دارایی بانک "جی پی مورگان" از بریتانیا به آلمان

ادامه
صادرات آلمان کمتر از حد انتظار است

صادرات آلمان برای ماه می کمتر از میزان پیش بینی شده بود

ادامه
بالا