ممکن است دوز سوم واکسن کووید 19 نیز مورد نیاز باشد

مدیر عامل شرکت فایزر، آلبرت بورلا گفت که احتمالا افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند پس از 12 ماه به یک دوز تقویت کننده دیگر نیز نیاز داشته باشند. وی همچنین اذعان داشت که ممکن است نیاز باشد تا همه افراد به صورت سالانه در برابر کووید 19 واکسینه شوند.

وی در ادامه افزود:" یک سناریوی احتمالی این است که 6 تا 12 ماه پس از دریافت دومین دوز، دوز سوم هم استفاده شود و پس از آن واکسناسیون سالانه مورد نیاز خواهد بود، با این حال تمام این زمان بندی ها  می بایست تایید شود و باز هم تاکید می کنم که گونه های مختلف نقش اساسی در این مورد دارند."

"با این حال همچنان  مراقبت ویژه از گروه های پر خطر می بایست از الویت ها باشد."

شایان ذکر است کمپانی فایزر اوایل این ماه اذعان داشت که واکسن کووید 19 این کمپانی در بیشتر از 91 درصد موارد در محافظت در برابر ویروس کرونا موثر بوده است و در بیش از 95 درصد موارد نیز در جلوگیری از تشدید بیماری موثر بوده است.

بالا