تولیدات ناخالص داخلی اروپا نیز کاهشی شدید را ثبت کرد

بعد از اعلام کاهشی بی سابقه در تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده، اکنون نوبت به اروپا است. بر اساس آمار اعلام شده در روز جمعه، شاخص تولید ناخالص داخلی منطقه یورو برای سه ماهه منتهی به ماه ژوئن شاهد افتی 12.1 درصدی بود. این درحالی است که رقم تخمینی تحلیلگران 11.2 درصد بود.

گفتنی است که شدیدترین کاهش در اسپانیا و با رقمی معادل 18.5 درصد افت ثبت شده است. این در حالی است که فرانسه شاهد کاهشی 13.8 درصدی بوده است و در کمال تعجب این شاخص برای ایتالیا که بدترین شرایط را به نسبت سایر کشور های اروپایی در دوران کرونا داشت، رقمی معادل 12.4 درصد را ثبت کرده است.

شایان ذکر است که داده های مربوط به شاخص خرده فروشی آلمان و میزان مخارج مصرف کننده فرانسه برای ماه ژوئن، هر دو فراتر از میزان انتظارات بود و همین امر به گونه ای نشان دهنده جان گرفتن وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا در پایان سه ماهه دوم است.

بالا