اسناد خزانه (Treasury Bills) چیست؟

راز موفقیت شما را می دانیم

اسناد خزانه نوعی از اوراق بهادار طولانی مدت دولت ایالات متحده است (اوراق بهادار قرضی از دولت فدرال آمریکا) که سررسید آن از روزی که صادر می شود 10 سال یا بیشتر است. این اسناد به سرمایه گذاران نوعی از امن‌ترین بازده‌های درآمد ثابت موجود، ارائه میکند. بیشتر سرمایه گذاران اسناد بدهی آمریکا را، که شامل اسناد خزانه بلند مدت می شود، بدون ریسک در نظر میگیرند چرا که دولت آن‌ها را با توانایی خود در گرفتن مالیات از شهروندان و مقیمان آمریکا تضمین می کند. نرخ بدون ریسک بودن این سرمایه گذاری‌ها در تنظیم جهانی بازار نرخ بهره نقش به سزایی دارد. خزانه همچنین اوراق بهادار دیگری هم ارائه می کند، مانند سند خزانه کوتاه مدت و میان مدت، که سررسید کوتاه‌تری دارند.

 

مثال:

مثالی از اسناد خزانه بلند مدت اوراق قرضه 10 ساله صدوری توسط دولت آمریکاست. شما یک سند خزانه بلند مدت را برای مقدار مشخصی، که ارزش اسمی نام دارد، خریداری و دو بار در سال بهره دریافت می کنید. 10 سال بعد زمانی که موعد سررسید اوراق قرضه می شود، دولت ارزش اسمی اوراق قرضه را به شما باز می گرداند، و شما دیگر یهره‌ای دریافت نمی کنید. اوراق بهادار طولانی مدت‌تر، مانند 20 یا 30 ساله هم اسناد خزانه بلند مدت هستند.

 

 

بالا