درآمد ثابت (fixed income) چیست؟

راز موفقیت شما را می دانیم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای پرداخت درآمد ثابت به سرمایه گذاران طراحی شده است. به شکل پرداخت بهره ‌های ثابت در دوره‌های منظم است. سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری‌های کم خطر و جریان‌های یکنواخت درآمد هستند، جذب اوراق با درآمد ثابت می شوند. صادر کنندگان این اوراق (یا همان قرض کنندگان) هنکام سررسید آن، ملزم به باز پرداخت مقدار اصلی سرمایه گذاری به سرمایه گذار هستند. این دلیل دیگری است که سرمایه گذاران ریسک‌ناپذیر ممکن است به سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت تمایل بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در سهام داشته باشند. رایج‌ترین انواع سرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت اوراق قرضه دولت و شرکتی می باشند.

 

مثال:

فرض کنید یک کمپانی اوراق قرضه شرکتی (سرمایه گذاری اوراق با درآمد ثابت) با ارزش اسمی 2,000 دلار با نرخ بهره‌ی 8% صادر می کند. سررسید اوراق قرضه 10 سال است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری که این اوراق قرضه را با 2,000 دلار خریداری کند، این مقدار اصلی را تا یک دهه بعد زمانی که اوراق قرضه منقضی شود، دریافت نمی کند. اگرچه، در طول این 10 سال، سرمایه گذار طبق برنامه بهره‌ی ثابت، یا کوپن، 8 درصدی هر سال دریافت میکند.

کمپانی هر ساله به سرمایه گذار 160 دلار برای 10 سال پرداخت می کند. (چطور آن را به دست آوردیم؟ 160 =  8%*2,000 دلار)

زمانی که در انتهای 10 سال اوراق قرضه مننقضی می شود، کمپانی 2,000 دلار را به سرمایه گذار برمیگرداند.

خلاصه اینکه، سرمایه گذار 2,000 دلار سرمایه گذاری اولیه خود را تنها در تاریخ سررسید دریافت میکند اما هر ساله به مدت 10 سال 8% بهره دریافت می کند.زمان پرداخت بهره ممکن است متفاوت باشد و میتواند ماهانه، فصلی یا هر شش ماه یکبار انجام شود.

 

 

بالا