بهای تولید کننده منطقه یورو با افزایش همراه بود

داده های ارائه شده در روز چهارشنبه نشان داد که بهای تولید کننده در منطقه یورو در ماه اکتبر بیشتر از ماه گذشته افزایش یافته است و این در حالی است که اقتصاد منطقه یورو پیش از شروع موج دوم روند بهبودی خوبی را در پیش گرفته بود.

بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره آمار قیمت ها در درب کارخانه ها در 19 کشور منطقه یورو با رشدی 0.4 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که اقتصاددانان رویترز پیش بینی کرده بودند که این شاخص رشدی 0.2 درصدی را ثبت کند.

گفتنی است بهای تولید کننده اولین شاخصی است که نشان دهنده میزان پولی است که مصرف کننده پرداخت کرده اند، شاخصی که بانک مرکزی اتحادیه در نظر دارد تا آن را پایین و در محدوده نزدیک به 2 درصد باقی نگاه دارد. با این حال در 8 سال گذشته موفق نشده است تا به هدف خود دست یابد.

شایان ذکر است دلیل اصلی افزایش در این شاخص در ماه اکتبر،هزینه های انرژی است که 1.4 درصد افزایش یافته بود.

این در حالی است که شاخص بیکاری در منطقه یورو نیز کاهش 86 هزار نفری را نشان می دهد و رقمی معادل را 8.4 درصد را ثبت کرده است. این شاخص در ماه سپتامبر رقمی معادل 8.5 درصد را ثبت کرده بود.

بالا