شاخص های اقتصادی

کاهش شاخص اعتماد مصرف کننده در پی اعمال محدودیت های اجتماعی در فرانسه و آلمان

کاهش شاخص اعتماد مصرف کننده در پی اعمال محدودیت های اجتماعی در فرانسه و آلمان

ادامه
اقتصاد آلمان در سال جاری 5.2 درصد کاهش یافته و در سال آینده 5.1 درصد رشد می کند

اقتصاد آلمان در سال جاری 5.2 درصد کاهش یافته و در سال آینده 5.1 درصد رشد می کند

ادامه
بالا