افزایش تمایلات مصرف کننده در اروپا

داده های ارائه شده در روز سه شنبه نشان می دهد تمایلات اقتصادی منطقه یورو در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار بهبود یافته است که عمدتا به دلیل افزایش خوش بینی از بخش خدمات است.

بر اساس نظرسنجی ماهانه کمیسیون اتحادیه اروپا، تمایلات مصرف کننده در 19 کشور عضو این اتحادیه، رقمی معادل 91.1 را ثبت کرده است. در حالی که این شاخص در ماه پیشین رقمی معادل 87.5 را ثبت کرده بود و از سویی پیش بینی تحلیلگران برای این شاخص رقمی معادل 89 بود.

گفتنی است افزایش در این شاخص عمدتا نتیجه داده های مثبت از بخش خدمات بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است که حدود دو سوم از تولید ناخالص داخلی را در دست دارد و از رقم منفی 17.2 درصد به رقمی معادل منفی 11.1 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر انتظارات از نرخ تورم در صنعت از منفی 2.1 به منفی 0.6 بهبود یافته است. اما این نرخ برای انتظارات مصرف کنندگان کاهش یافته است و از رقم 19.9 در ماه گذشته به 12.5 در ماه آگوست رسیده است.

بالا