اخبار

راز موفقیت شما را می دانیم

ترامپ:" آمریکا برای خرید 100 میلیون دوز واکسن کرونا ویروس با مدرنا به توافق رسیده است"

ترامپ:" آمریکا برای خرید 100 میلیون دوز واکسن کرونا ویروس با مدرنا به توافق رسیده است"

ادامه
بالا